SOLDEN - nu ontdekken 

ALGEMENE VOORWAARDEN

CECIL online shop - algemene voorwaarden (av) met consumenteninformatie

§ 1 Toepasselijkheid en contractspartij

 1. Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen u als klant en ons als exploitant van de CECIL Online Shop in Nederland. In het kader van het bestelproces aanvaardt u de algemene voorwaarden in die versie, die geldt op het moment dat u een bestelling bij ons plaatst.
 2. Exploitant van de Online Shop en uw contractspartner is:

  CBR eCommerce GmbH
  Sattlerstr. 10
  30916 Isernhagen

  Duitsland

  ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Hannover onder HRB 218 458, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders Jim Nowak en Christian Rudlof


  BTW-identificatienummer: NL823533888B01
  E-mail: onlineshop@customerservice.cecil.nl
  Telefoonnr.: 020 / 49 90 635 (Normaal vast netwerktarief van je telefoonprovider, het mobiele telefoontarief kan verschillen.)
 3. Ons productassortiment in de Online Shop is uitsluitend bestemd voor consumenten, d.w.z. natuurlijke personen die niet handelen in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf, die hun gewone verblijfplaats en een leveringsadres in Nederland hebben.

§ 2 Totstandkoming overeenkomst

 1. Onze presentatie van de producten in de Online Shop is nog geen bindend aanbod. Het aanbod om een koopovereenkomst te sluiten, gaat uit van u als klant. Daartoe vult u de bestelpagina volledig in en klikt u op de button "bestelling versturen". U bent gedurende 1 week aan deze bestelling gebonden, d.w.z. dat de overeenkomst rechtsgeldig tot stand komt, indien wij uw bestelling binnen die termijn aanvaarden.
 2. Na verzending van de bestelling ontvangt u via een geautomatiseerde e-mail de bevestiging dat de bestelling is ontvangen, welke bevestiging echter nog geen aanvaarding is van uw aanbod (de zogenaamde bestelbevestiging). Wij aanvaarden uw aanbod, waardoor een overeenkomst tussen u en ons tot stand komt, door aan u een separate e-mail te verzenden, zodra de producten ons magazijn verlaten (de zogenaamde verzendbevestiging) dan wel uiterlijk door de levering van de producten zelf. Dit geldt ook indien u op grond van de door u gekozen betalingswijze de koopprijs reeds voor het sluiten van de overeenkomst heeft betaald of indien u een betalingsopdracht heeft gegeven. Indien wij in dit geval uw bestelling bij wijze van uitzondering wegens niet-beschikbaarheid van de producten niet kunnen aanvaarden of indien de overeenkomst om andere redenen niet tot stand komt, zullen wij de vooruitbetaling vanzelfsprekend onmiddellijk terugstorten.
 3. Indien uw bestelling meerdere artikelen omvat, komt de overeenkomst uitsluitend tot stand voor de artikelen die uitdrukkelijk in de verzendbevestiging zijn vermeld.
 4. Door bovenvermelde regelingen wordt uw wettelijke herroepingsrecht (zie § 6) niet aangetast.
 5. Om veiligheidsredenen is elk bestelproces beperkt tot een maximale bestelwaarde (zonder bijkomende kosten) van 500 euro.
 6. De overeenkomst wordt in het Nederlands gesloten. De tekst van de overeenkomst wordt niet op onze interne systemen opgeslagen. Nadere informatie ten aanzien van de technische stappen van het tot stand komen van de overeenkomst zijn te vinden op de informatiepagina's van onze Online Shop onder de rubriek "Help & FAQ".

§ 3 Prijzen en bijkomende kosten

 1. De in onze Online Shop vermelde prijzen zijn inclusief BTW en alle overige prijsbestanddelen. Zij luiden in euro en zijn exclusief de hierna vermelde bijkomende kosten.
 2. We leveren uitsluitend op adressen binnen Nederland. Bij een bestelwaarde onder de € 24,– brengen we € 3,95 verzendkosten in rekening. Bij een bestelwaarde van € 24,– of meer brengen we € 1,99 verzendkosten in rekening, ongeacht het aantal pakketten. Maakt u bij meerdere bestelde producten slechts voor een bepaald deel van de producten gebruik van uw wettelijke herroepingsrecht, dan bent u toch verplicht om bovenstaande kosten te voldoen, zoals ze zouden worden berekend als u alleen de resterende producten zou hebben gekocht.
 3. In het geval van een retourzending dragen wij de directe kosten voor terugzending, voor zover de retourzending binnen Nederland is. In alle andere gevallen, met name bij retourzendingen vanuit het buitenland, draagt u de directe kosten van de retourzending.

§ 4 Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. De betaling van de koopprijs geschiedt naar keuze via één van de in onze Online Shop vermelde betalingsmethoden.
 2. Klarna GmbH
  Bij het kopen op rekening moet het factuurbedrag op de in de factuur vernoemde kalenderdag (30 kalenderdagen na de factuurdatum) aan onze externe partner Klarna GmbH worden betaald. De betalingswijze Koop op rekening bestaat niet voor alle aanbiedingen en veronderstelt onder andere een succesvolle kredietwaardigheidscontrole door Klarna GmbH. Als u voor bepaalde aanbiedingen na controle van de kredietwaardigheid van de Koop op rekening toestemming krijgt, vindt de afhandeling van de betaling plaats in samenwerking met Klarna GmbH, aan wie we onze betalingsvordering afstaan. U kunt in dit geval alleen aan Klarna GmbH met schuldbevrijdende werking betalen. We blijven ook bij de Koop op rekening via Klarna verantwoordelijk voor algemene klantenaanvragen (bijv. inzake goederen, leveringstijd, verzending), retourverzendingen, klachten, herroepingen en terugzendingen of creditnota's. De Algemene Verkoopvoorwaarden van Klarna GmbH zijn van toepassing.
  Bent u tegenover Klarna met een of andere betalingsverplichting in gebreke, dan zijn alle bestaande vorderingen van Klarna tegenover u van kracht.
 3. Indien u met uw betaling in verzuim bent, zijn wij gerechtigd rente wegens te late betaling in rekening te brengen van 8 procent per jaar of een bedrag aan schadevergoeding van 4 euro. Indien het door u te betalen bedrag in het bijzonder wegens onvoldoende creditcard- of rekeningsdekking niet definitief kan worden bijgeschreven en dus wordt teruggeboekt, zijn wij bovendien gerechtigd om u een bedrag aan schadevergoeding van 30 euro in rekening te brengen voor terugboekkosten en onze inspanningen. De genoemde bedragen aan schadevergoeding gelden uitsluitend, indien wij in het betreffende geval geen hoger bedrag of u geen lager schadebedrag kunnen/kunt aantonen. Uitgebreidere wettelijke rechten blijven onaangetast.
 4. Uitsluitend indien wij uw vorderingen hebben erkend, deze in rechte zijn vastgesteld, deze juridisch verband houden met onze verbintenissen of indien wij niet in staat zijn om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen, kunt u uw vorderingen met de vorderingen die wij op u hebben, verrekenen. U kunt uw betalingen uitsluitend dan inhouden, wanneer wij onze prestaties uit dezelfde contractuele relatie niet of niet naar behoren nakomen of indien nakoming van onze verbintenissen voortvloeiende uit dezelfde contractuele relatie door onze slechte financiële situatie in gevaar zou kunnen worden gebracht.
 5. Totdat het betreffende factuurbedrag van een levering (definitieve en onvoorwaardelijke bijschrijving van de volledige koopprijs met inbegrip van eventuele bijkomende kosten) volledig is betaald, behouden wij ons hoe dan ook de eigendom van de geleverde producten voor. Bent u ondernemer in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, dan behouden wij ons de eigendom van de geleverde producten voor tot het moment van vereffening van alle nog openstaande vorderingen voortvloeiende uit de (zakelijke) relatie met de besteller. De overeenkomstige zekerheidsrechten zijn op derden overdraagbaar.

§ 5 Levering en levertijden

 1. De levering van de producten gebeurt via ons centrale magazijn/logistieke centrum in Großburgwedel (Duitsland), dat ook de plaats van de uitvoering van de verbintenis is. Het leveringsgebied en de verzendkosten zijn in § 3 lid 2 opgenomen.
 2. De in de Online Shop respectievelijk in onze verzendbevestiging ex § 2 lid 2 vermelde levertijden worden berekend vanaf het tijdstip van ontvangst van uw bestelling; in geval van betaling via voorafgaande overschrijving echter niet voordat het factuurbedrag op onze rekening is bijgeschreven. Voor zover wij geen levertijd hebben vermeld of niets anders is afgesproken, bedraagt deze ca. 2 werkdagen.

§ 6 Herroepingsrecht

Bij het sluiten van een koop op afstand hebben consumenten een wettelijk herroepingsrecht. Dienaangaande delen wij u het volgende mee:

U heeft het recht om tot een termijn van 42 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De herroepingstermijn verstrijkt 42 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit heeft gekregen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons of

CBR eCommerce GmbH
c/o FIEGE logistiek centrum
Antwoordnummer 1662
7550 WB HENGELO

E-mail: onlineshop@customerservice.cecil.nl
Telefoonnummer: 020 / 49 90 635*
Fax: 020 / 49 90 836*

*Normaal vast netwerktarief van je telefoonprovider, het mobiele telefoontarief kan verschillen.

via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Indien u dit contract herroept, zijn wij verplicht om u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die zijn ontstaan doordat u een andere manier van leveren hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen, terug te betalen. Maakt u bij meerdere bestelde producten slechts voor een bepaald deel van de producten gebruik van uw wettelijke herroepingsrecht, dan bent u toch verplicht om bovenstaande kosten te voldoen, zoals ze zouden worden berekend als u alleen de resterende producten zou hebben gekocht. Voor de retourbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden kosten voor u in rekening gebracht voor deze retourbetaling. We kunnen de retourbetaling weigeren, totdat we de producten hebben ontvangen of totdat u hebt bewezen dat u de producten hebt geretourneerd – afhankelijk van wat eerder van toepassing is. U moet de producten onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons informeert over het herroepen van het contract, terugsturen naar..."

CBR eCommerce GmbH
c/o FIEGE logistiek centrum
Antwoordnummer 1662
7550 WB HENGELO

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als dit gebeurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

In het geval van een retourzending dragen wij de directe kosten voor terugzending, voor zover de retourzending binnen Nederland is. In alle andere gevallen, met name bij retourzendingen vanuit het buitenland, draagt u de directe kosten van de retourzending.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van die producten vast te stellen.

2. Modelformulier voor herroeping (ontbinding)
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.)

Aan:
CBR eCommerce GmbH
c/o FIEGE logistiek centrum
Antwoordnummer 1662
7550 WB HENGELO

E-mail: onlineshop@customerservice.cecil.nl
Telefoonnummer: 020 / 49 90 635*
Fax: 020 / 49 90 836*

*Normaal vast netwerktarief van je telefoonprovider, het mobiele telefoontarief kan verschillen.

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum


  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

3. aanvullende bepalingen ten aanzien van het herroepingsrecht
Indien u de producten van uw bestelling ook zonder een schriftelijke verklaring binnen de herroepingstermijn aan ons retourneert met gebruikmaking van de retoursticker, die bij de bestelde producten was bijgevoegd, dan zien wij de retourzending als ondubbelzinnige verklaring van uw beslissing, deze overeenkomst te ontbinden, zulks conform het bovengenoemde herroepingsrecht.

4. aanvullende bepalingen over het betalen van kosten voor retournering
Heeft u uw herroepingsrecht ingeroepen en maakt u gebruik van de bij de producten bijgevoegde retoursticker, dan zullen wij –in afwijking van hetgeen genoemd is onder 1 ten aanzien van de kosten voor terugzending- de gebruikelijke kosten voor het retourneren van de bestelde producten op ons nemen.

5. Verdere praktische aanwijzingen inzake het retourneren van producten en ter vermijding van een verplichting tot waardevergoeding door ingebruikname van de retour te zenden producten zijn te vinden op de informatiepagina's van onze Online Shop onder de rubriek "Help & FAQ".

§ 7 Vrijwillige omruilmogelijkheid en rechten van de klant bij gebreken

 1. Los van het wettelijke herroepingsrecht hebt u de mogelijkheid om een bij ons gekocht artikel kosteloos om te ruilen voor hetzelfde artikel in een andere beschikbare maat, als u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld op het retourformulier) over uw beslissing, het artikel om te ruilen, informeert. Uw wettelijke herroepingsrecht geldt ook voor het geruilde artikel. Mocht het gewenste artikel niet beschikbaar zijn, betalen we u volgens de bepalingen in §6 de aankoopprijs van het geretourneerde artikel terug.
 2. Uw rechten bij materiële en rechtsgebreken worden geregeld door de wettelijke bepalingen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor beschrijvingen door derden, in het bijzonder door klanten in het kader van onze Online Shop gepubliceerde klantenevaluaties.
 3. Uw wettelijke herroepingsrecht (zie § 6) en rechten op grond van eventueel afzonderlijk afgegeven of bij de producten gevoegde garantieverklaringen blijven steeds onaangetast.

§ 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de contractuele relatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Met betrekking tot de bevoegde rechter gelden de wettelijke bepalingen.

§ 9 Slotbepaling

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeoorloofd zijn of worden, heeft dit niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De ongeoorloofde of nietige bepaling wordt vervangen door een regeling, die het nauwst aansluit bij de (economische) doelstelling van de oorspronkelijke bepaling.

§ 10 Waardebonnen

Inwisselen van promotiewaardebonnen
Promotiewaardebonnen (waardebonnen die niet gekocht kunnen worden, maar die we in het kader van een reclamecampagne met een bepaalde geldigheidsduur verstrekken) zijn alleen in de aangegeven onlineshop in te wisselen, alleen gedurende een bepaalde periode geldig en slechts één keer te gebruiken bij een bestelling. Voor het inwisselen moet de productwaarde minimaal overeenkomen met het vermelde bedrag op de promotiewaardebon. Het combineren met andere waardebonnen of meerdere promotiewaardebonnen is niet mogelijk. Ook zijn een contante uitbetaling of een vergoeding, voor zover er geen tegenprestatie voor moet worden geleverd, uitgesloten. Het doorgeven aan derden en publicatie zijn verboden. Als u een promotiewaardebon gebruikt bij uw aankoop, behouden wij ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs van het product dat u behoudt in rekening te brengen, indien – vanwege uw herroeping – de totale waarde van de bestelling onder de desbetreffende waarde van de promotiewaardebon komt.

CBR eCommerce GmbH
Stand: 27 april 2021